Rregullorja e lojrave së Grand Casino Tirana

Rregullorja e mëposhtme është miratuar dhe është e zbatushme nga Shoqëria "Adria Entertainment" sha (në vijim “organizatori” ose “shoqëria”) dhe lojtarët apo pjesëmarrësit në lojë për kategorinë e lojrave Kazino. 

Shoqëria “Adria Entertainment” sha zhvillon aktivitetin e saj, në sallën me emrin “Grand Casino Tirana” me adresë Rruga “Abdi Toptani”, nr.18, në katin -1, të Hotelit “MARITIM HOTEL PLAZA TIRANA ”, Tiranë, miratuar nga Autoriteti Mbikqyrjes se Lojrave të Fatit ( AMLF).

Kjo rregullore është miratuar në zbatim të dhe në përputhje me kërkesat e ligjit nr.155/2015 “Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë”.

1. OBJEKTI I RREGULLORES

Kjo rregullore përcakton rregullat, kushtet dhe aftat që duhen zbatuar nga organizatori “Adria Entertainment” sha që organizon lojërat e fatit në kategorinë Kazino në sallën me emrin Grand Casino Tirana (në vijim “Kazino”) dhe lojtarët, si dhe të drejtat dhe detyrimet respektive të organizatorit dhe lojtarëve pjesëmarrës.

2. E DREJTA PËR TU FUTUR NË KAZINO DHE IDENTIFIKIMI I LOJTARËVE

2.1. Të drejtën për të tu futur në sallën e kazinose dhe për të marrë pjesë në lojë e kanë personat mbi moshën 21-vjeç.

2.2. Kur hyhet në sallen e kazinosë lojtari do të kalojë përmes një detektori metali. Lojtari duhet të lejojë që bagazhet e dorës të inspektohen nga detektori metalik dhe/ose makineria me rreze x, si dhe, me kërkesë të një oficeri të sigurisë, do të hapë çanta, kasë biznesi etj.

2.3. Menjëherë sapo lojtari futet në kazino punonjësi i kazinosë ka detyrimin t’i kërkojë dokumentin e identifikimit (kartë identiteti apo pasaportë) në mënyrë që të identifikojë moshën e lojtarit dhe nëse ka ndonjë ndalesë sipas ligjit dhe menjëherë e regjistron atë në rregjistrin e lojtarëve ku të dhënat ruhen nga organizatori sipas legjislacionit për ruajtjen e të dhënave personale.

2.4. Stafi i kazinos gjithshtu identifikon standardin e veshjes së klienteve të cilët kanë detyrimin që të respektojnë një kod veshje të miratuar nga kazinoja i cili do të jetë: veshja në kazino do të jetë serioze

2.5. Nuk do të lejohet hyrja e personave të cilet kanë veshur:

  • rroba / këpucë të pista ose të njollosura;
  • veshje sportive, rroba plazhi / këpucë plazhi, veshje industriale, ushtarake, kamuflimi ose një uniformë tjetër;
  • rroba me mbishkrime dhe ilustrime që përmbajnë gjuhë abuzive / të qartë (përfshirë ato në gjuhë të huaj) ose drejtohen në nxitje për të urryer ose zvogëluar armiqësinë e dinjitetit të personit të grupit të njerëzve në bazë të gjinisë, racës, kombësisë, gjuhës, origjinës, fesë ose klasës shoqërore.

3. TË DREJTAT E LOJTARËVE NË KAZINO

3.1. Lojtaret e Kazinosë kanë të drejtë të përdorin shërbime të lojërave të fatit në sallen e lojërave të fatit, të aksesueshme, pa kufizime (pas regjistrimit dhe identifikimit), si dhe shërbime të tjera që lidhen me lojërat (hotelieri, akomodim/ qëndrim të përkohshëm, evente argëtimi, etj.)

3.2. Një lojtar i Kazinose ka të drejtë e ankimit prane Administratës se Kazinosë kundër veprimeve të punonjësve të Kazinosë ose veprimeve të shërbimit të sigurisë së Kazinosë pasi ai të përmbushë të gjitha kërkesat e tyre.

3.3. Lojtari i Kazinosë ka të drejtë të bëjë kërkesë për sqarimin e çdo situate ose çështje të diskutueshme, që lind gjatë sigurimit të shërbimeve të lojërave të fatit, për anëtarët e menaxhimit të Kazinosë që janë të pranishëm në zonën e shërbimit të lojërave të fatit.

4. DETYRIMET E LOJTAREVE NE KAZINO

4.1. Para fillimit të lojërave të fatit, lojtari ka detyrimin te njihet dhe te zbatoje Rregullat e Lojërave të fatit ne Kazino, Rregullat e Basteve dhe Pagesave të Kazinosë, më tej referuar si Rregullat e Kazinosë.

4.2. Lojtari ka detyrimin te identifikohet dhe te rregjistrohet sipas rregullave te percaktuar ne kete rregullore.

4.3. Lojtari perpara hyrjes ne sallen e Kazinose ka detyrimin të kalojë përmes një detektori metali, të lejojë që bagazhet e dorës të inspektohen nga detektori metalik dhe/ose makineria me rreze x, si dhe, me kërkesë të një oficeri të sigurisë, do të hapë çanta, kasë biznesi etj.

4.4. Lojtari ka detyrimin të sillet në mënyrë të arsyeshme dhe modeste, duke mos prishur rendin publik, duke mos lejuar një gjuhë të turpshme ndaj punonjësve, vizitorëve dhe partnerëve të Kazinosë si dhe te respektojë plotësisht kërkesat e oficerëve të sigurisë ose shërbimit të sigurisë së Kazinose në lidhje me korrigjimin e shkeljeve të rregullave të kazinosë.

4.5. Lojtari ka detyrimin te mbajë të pastër dhe të rregullt vendin ne te cilin luan ne sallen e Kazinose.

5. ORARI I HAPJES DHE MBYLLJES SE KAZINOSE

Kazinoja do te jete e hapur 24 ore pa nderprerje ne çdo dite te javes. Orari i hapjes do te jete ora 8.00 e mengjesit dhe orari i mbylljes do te jete ora 8.00 e mengjesit pasardhes.

6. LOJRAT NE MAKINA ELEKTRONIKE

6.1. Lojtari ka te drejte te zgjedhe te luaj ne cilindo makine ekektronike qe ndhodhet ne sallen e kazinose.

6.2. Lojerat ne makinat elektronike tregojne fitimin ne pike ku ( 1-nje) pike eshte e barazevlefshme me 1(nje) leke, sipas kombinimeve te letrave dhe shenjave, qe jane shenuar qarte ne ekranin e secilit pozicion te automatit.

6.3. Shuma qe paguhet per te luajtur ne makinat elektronike (Fondi limit) percaktohet nga vlera e bastit ( beti) qe fillon ne vleren 20 deri ne vleren 10.000 ( dhjetemije) lek.

6.4. Vlera shitese e 1 (nje)pike eshte 1 (nje) leke dhe ajo eshte shenuar ne vend te dukshem mbi ekranin e çdo makine elektronike.

6.5. Çdo lojtar merr pjese ne lojen e makines elektronike te zgjedhur nga ana e tij, pasi ngarkon automatin me shumen qe deshiron te luaj duke futur karte monedhat ne pranusin e lekeve ( Bill acceptor) e makines elektronike, e cila e konverton vleren e kartemonedhes ne pike. Mbas pagimit te shumes se lekeve, lojtari ka te drejten te luaj ne makine elektronike.

6.6. Rezultati i cdo loje shenohet ne ekranin e makines elektronike. Lojtari ka te drejten e fitimit kur ne loje del kombinimi i caktuar i letrave dhe i shenjave/vija e fitimit.

6.7. Skema e kombinimit te letrave dhe te shenjave te cdo makine elektronike mbi bazen e te cilave formohet fitimi jane te shenuara dukshem ne ekranin e cdo makine elektronike.

6.8. Fitimi mund te grumbullohet:

a. Me ane te kombinimeve te ndryshme te simboleve qe perfshin loja;
b. Te lojrave falas;
c. Nga shuma qe mund te mblidhet nga fitimi.

6.9. Piket e fituara mund te ruhen ne dy menyra:

a. T’u shtohen pikeve tashme te bera (krediti aktual);
i. TAKE (merre) ose mund te rezikohen nepermjet shtypjes se ketij butoni.

b. Te dyfishohen;
i. RISK (dopio) me shtypjen e ketij butoni.
ii. RISK (dopio) i mundesohet qe shumen e pikeve ose ta dyfishoje ose ta humbi

6.10. Piket e depozituara gjate lojes ne makine elektronike mund te zvendesohen me leke nga ana e punonjesit te autorizuar nga kompania ne cdo salle (arketar/arketari) menjehere pasi lojtari vendos perfundimin e lojes.

6.11. Rezultati i çdo loje shenohet ne monitorin e aparatit.

6.12. Lojtari ka te drejten e fitimit kur ne loje del kombinimi i letrave te caktuara, shenjave ose simboleve (sipas linjave te fitimit).

6.13. Me shtypjen e butonit “Tabela e Fitimeve” lojtarit i tregohet ne monitor çdo fitim i mundshem i kombinimit te letrave, shenjave ose simboleve me bastin perkates.

6.14. Saktesia dhe rregullsia e lojrave te fatit elektronike me makina elektronike si dhe pagimi i rregullt i fitimeve te lojrave garandohet nga organizatori i lojes. 

6.15. Ne rastet e prishjes se makines elektronike per arsye te ndryshme gjate lojes dhe nqs lojtari nuk eshte shkaktari i prishjes se automatit kompania garanton kthimin e shumes se pikeve te depozituara (Krediti).

6.16. Ne raste te ndonje difekti teknik te makines elektronike qe eshte bere pasi lojtari ka ngarkuar automatin me kredit dhe nese difekti nuk eshte shkaktuar nga lojtari, ketij te fundit i kthehet krediti.

6.17. Kur lojtari vendos te terhiqet nga loja bene grumbullimin e pikeve dhe terheqjen e kreditit fitues behet ne 2 (dy) menyra;
a. Lojtari paiset me nje bilete qe printohet nga sloti e cila permban bar kodin, numerin e slotit, daten dhe oren e printimit dhe shumen e fituar, bileta eshte e vlefshme per 2 dite nga dita e printimit, ku brenda 2 diteve lojtari mund ta luaj ose mund ta kembeje me vleren monetare ne arke.
b. Ose automati shkarkohet ne menyre manual nga punonjesi i salles dhe ky i fundit i jep lojtarit shumen e fituar.

7. LOJRAT NE RULETA AMERIKANE

Rrota e ruletave amerikane ka 37 ndarje duke përfshirë numrat nga 1 në 36, 0. Numrat nga 1 në 36 janë me ngjyrë të kuqe dhe të zezë në mënyrë alternative, ndërsa e vetmja zero dhe zero e dyfishtë shënohen me jeshile.

Qëllimi kryesor, që çdo lojtar ndjek, është të parashikojë se në cilin ndarje të numëruar do të vendoset topi i ruletës. Për ta bërë këtë, të gjithë lojtarët bëjnë baste në një numër të veçantë, pas së cilës shpërndarësi e kthen rrotën e ruletës në një drejtim dhe rrotullon topin e ruletës në të kundërt. Pasi topi të gjejë rrugën e tij në ndarje me atë numër të veçantë, lojtarët përkatës paguhen.

8. LOJRAT NE STUD POKER I GCT 

Stud Poker i Grand Casino është një variant i Stud Poker Karaibian me anë të të cilit lojtari mund të blejë 1 letër për çmimin e Ante ose 2 letra për një e gjysmë Ante. Dora e kualifikuar e shpërndarësit do të jetë Asi/Mbreti ose më lart. Tavolina e Stud Poker GCT nga njëra anë do të ketë vende për Pesë (5) Lojtarë dhe në anën e kundërt një vend për shpërndarësin. Zonat (kutitë) për bastet në ANTE dhe BET. Mbishkrime për efektin se "SHPËRNDARËSI LUAN VETËM ME AS/MBRET OSE MË LART", në përputhje me renditjen e vlerave të dorës, sipas rregullit. Poker është lojë me letra ku duhet të bëhet një krahasim i rezultatit të lojës midis lojtarit kundrejt rezultatit të shperndaresit. GCT Stud Poker është loja e realizuar nga përdorimi i 52 kartave ku të dy lojtari dhe shperndaresi marrin nga pesë letra secili. Në rast se lojtari fiton, ai paguhet sipas shanseve të shtëpisë (BET dhe fituesit ANTE). Në rast se shtëpia fiton të dy, ANTE dhe BET basti do të mblidhen nga shpërndarësit si humbje basti.

Lojerat Black Jack

Blackjack është një lojë krahasuese me letrat midis Lojtarit dhe shpërndarësit, Lojtarët do të garojnë kundër shpërndarësit, jo Lojtarëve të tjerë në tryezë dhe luhet me 6 pako prej 52 letrash.

Qëllimi i lojës është që Lojtari të mundë shpërndarësin, i cili mund të jetë në mënyra të shumta, duke arritur një rezultat më të madh se shpërndarësit (pa e tejkaluar 21), ‘Qëndroni’ me letrat që keni dhe lejoni që shpërndarësi të tërheqë letrat shtesë derisa dora e tyre të kalojë 21 'Bust' ose dy nga letrat e para të Lojtarit nga gjithsej 21, 'Blackjack'. Tabela e Blackjack GCT nga njëra anë do të ketë vende për Lojtarët dhe në anën e kundërt një vend për shpërndarësin.

9. LOJRAT ULTIMATE TEXAS GCT 

Loja e Ultimate Texas GCT është për secilin Lojtar të formojë një dorë me pesë letra që renditet më e lartë se dora e shpërndarësit.
Të gjithë Lojtarët dhe shpërndarësi do të marrin secili nga dy letra në shpërndarjen fillestare. Këto letra do të kombinohen me pesë Letrat e Komunitetit për të bërë dorën më të mirë me pesë letra. Ultimate Texas GCT lejon Lojtarët të vënë baste në mënyrë agresive. Sa më herët ata bëjnë bast, aq më shumë mund të rrezikojnë dhe të fitojnë. Nëse një Lojtar vë bast pre-flop, ata mund të vënë bast tre herë ose katër herë sa Ante e tyre. Nëse vënë bast në flop, ata mund të bëjnë dy herë Ante. 

Ultimate Texas GCT gjithashtu përmban një bast opsional bonus Trips. Lojtarët fitojnë bastin e Bonus Trips nëse dora e tyre e fundit me pesë letra është tre e një lloji ose më e mirë.

10. LOJRAT BACCARAT

Baccarat është një lojë me letra të ngjashme me Baccarat Banquet, Punto Banco dhe Chemin de Fer që përbëhet nga dy duar mbi të cilat një Lojtar mund të vendosë një bast. Të gjitha letrat do të nxirren nga një këpucë dhe do të vendosen në anën e parme (një alternative për këtë rregull mund të zbatohet).

Letra / dora e parë që do të merret është quajtur LOJTARI, ndërsa dora e dytë quhet BANKIERI. Emërtimi i duarve nuk ka rëndësi për atë që kontrollon Bankën; kjo thjesht përfaqëson emrin e dhënë në dorë "1" dhe dorës "2" dhe një Lojtar i bastit në të dyja anët.

Katër letrat e para do të trajtohen në rend, me nxjerrje shtesë letrash në përputhje me Game Tableaux të detajuara në këto procedura. Të gjitha letrat dhe kartat me figura (figurat) me një vlerë 10 do të kenë një vlerë Zero (0). Të gjitha letrat e tjera do të llogariten në vlerën etyre, një As me vlerën e një (1). Secila dorë do të ketë një total maksimal prej tre letrash ku dora me total më të madh fiton.

Të gjitha pagesat do të kontrollohen nga shpërndarësi dhe në përputhje me variantin e lojës që operohet në atë kohë. Të gjithë lojtarët fitues të vendosur në dorën LOJTARI do të paguhen me shance nga 1 në 1 (madje edhe para). Të gjitha bastet fituese të vendosura në dorën BANKIERIT do të ndryshojnë në varësi të variacionit të lojës

11. SHUMAT MINIMALE DHE MAKSIMALE TE PJESEMARRJES NE LOJE

Per lojrat e parashikuara ne pikat 7, 8, 9, 10, 11 te kësaj rregullore, shuma minimale dhe maksimale e pjesëmarrjes ne loje do te jete sipas tabelës 1 qe i bashkelidhet kësaj rregullore.

12. SI TE HYNI NE LOJE

12.1. Për të hyrë në lojë, lojtaret kanë nevojë për çipat e kazinosë për lojërat e fatit dhe për të përmbushur kërkesat për bastet MIN. Kërkesat MIN / MAX janë të vendosura në secilën tavolinë loje ose te lojërat elektronike.

12.2. Çdo lojtar blen çipa ose bileta TITO (shuma e hyrjes është subjekt i negociatave të administrimit të kazinosë) pas hyrjes në kazino gjatë secilës vizitë (vizitat e shumëfishta ditore kërkojnë blerje të çipit të hyrjes së shumëfishtë). Çipat e hyrjes mund të përdoren për lojërat në tavolinë ose lojëra elektronike. Blerja e mëtejshme e çipave është objekt i vendimit personal dhe bëhet ose në tavolinë e lojrave ose sportelin e kartëmonedhave. Çdo lojë elektronike është e pajisur me marrës të parave të përfshirë, në mënyrë që klientët të futin kartëmonedha brenda tyre për të marrë kredite për lojërat e fatit. Të gjitha çipat ose biletat TITO mund të kthehen në kartëmonedha në sportelin e parave të gatshme.

12.3. Lojërat në tavolinë. Lojtari i kalon shitësit shuma të dëshirueshme kartëmonedhash për të marrë çipa për lojërat e fatit. Shpërndarësi i shpërndan kartëmonedhat duke llogaritur paraqitjen në tavolinë për kartmonedhë (deri në 20 copë në një rresht numërimi për emërtim) të disponueshme për verifikimin e klientit dhe personelit të lojrave / CCTV. Pas verifikimit shpërndarësi vendos sasinë e saktë të çipave të barabartë me shumën e kartëmonedhave , e pranon me eprorin dhe i kalon çipat klientit. 

Lojërat elektronike. Çdo lojë elektronike është e pajisur me marrës të parave të përfshirë në mënyrë që klientët të futin kartëmonedha brenda tyre për të marrë kredite për lojërat e fatit. Të gjitha çipat ose biletat TITO mund të kthehen në kartëmonedha në sportelin e parave të gatshme.

13. NDALIMI I HYRJES NE KAZINO

13.1. Ndalohet hyrja ne Kazino ne keto raste:

13.2. Per lojtaret te cilet refuzojne te identifikohen, regjistrohen në Kazino ose përdorimi i kartës së klientëve të tjerë për të hyr në Kazino.

13.3. Per lojtaret nën moshën 21 vjeç.

13.4. Personat e veshur me uniformë, me funksione publike te cilet nuk jane duke ushtruar detyrën.

13.5. Lojtari është në listën e personave që nuk lejohen në Kazino dhe per te ka nje njoftim nga organet kompetente.

13.6. Lojtari ka veshur rroba/këpucë të pista ose të njollosura, veshje sportive, rroba plazhi/këpucë plazhi, veshje industriale, ushtarake, kamuflimi ose një uniformë tjetër, rroba me mbishkrime dhe ilustrime që përmbajnë gjuhë abuzive/të hollësishme (përfshirë ato në gjuhë të huaj) ose drejtohen në nxitje për të urrejtur ose armiqësinë, për të zvogëluar dinjitetin e personit të grupit të njerëzve në bazë të gjinisë, racës, kombësisë, gjuhës, origjinës, fesë ose klasës shoqërore.

13.7. Lojtari ka karakteristikat vizuale të dehjes me alkool, drogë ose substanca të tjera toksike ose ka devijime mendore të qarta dhe të dukshme në sjelljen e tij/saj, nëse sugjeron që vizitori mund të jetë një rrezik për vete ose për shoqërinë, ka shenja vizuale të sëmundjeve infektive dhe/ose refuzon një test të temperaturës ose një provë të ngjashme pasive.

13.8. Lojtari përpiqet të sjellë substancat, gjërat ose objektet e ndaluara si më poshtë në vendin e lojërave të fatit:
a. Llojet e gjalla të florës dhe faunës
b. pije alkoolike/joalkoolike dhe/ose ushqim
c. Çdo pajisje lojrash dhe/ose letrat e lojërave.
d. Çdo lloj arme zjarri, gazi, traumatike dhe armë të ftohtë, pavarësisht nga disponueshmëria e dokumenteve që japin të drejtën e mbajtjes së tyre (përveç oficerëve të zbatimit të ligjit dhe zyrtarëve të organeve të mbikëqyrjes dhe monitorimit publik që kanë armë shërbimi dhe janë të pranishëm në Kazino në detyrë), si dhe modelet e tyre.
e. Armët jo-vdekjeprurëse (spraj me piper, armë elektroshok, pistoleta/armë ajri, shkopinj etj).
f. Pajisjet fotografike dhe video, fletoret, laptopët, skanuesit elektronikë dhe pajisjet e leximit, pajisjet e tjera fizike ose elektronike, qëllimi i të cilave nuk mund të identifikohet nga karakteristikat e tyre të jashtme (përveç telefonave celularë / smartphone).
g. Mjetet e regjistrimit fotografik, video, dhe audio (me përjashtim të oficerëve të zbatimit të ligjit dhe zyrtarëve të mbikëqyrjes publike dhe autoriteteve të mbikëqyrjes që kryejnë regjistrim fotografik, video ose audio në Kazino gjatë kryerjes së misionit të tyre dhe në fushën e punës së tyre).
h. Çdo lloj substance ose mjete të ndezshme, shpërthyese, kimike, toksike, radioaktive, piroteknike, me erë.
i. Substancat narkotike, toksike dhe psikotrope.
j. Bagazhe të mëdha, çanta të mëdha, thasë, valixhe, pajisje sportive.
k. Çdo send që sipas mendimit të oficerëve të Sigurimit të Kazinosë mund të dëmtojë punonjësit ose vizitorët e Kazinosë.

13.9. Perfaqesuesi i autorizuar i organizatorit mund te elimimoje nga loja dhe te nxjerr nga salla e kazinose çdo lojtar/person i cili:
a. Perpiqet nepermjet formave me mjeteve te palejuara te marre fitimin;
b. Me sjelljen dhe veprimet e tij mund te shkaktoje prishje te pajisjeve te lojrave te fatit;
c. Prish rendin dhe qetesine ne sallen e lojes ose pengon lojtaret e tjere;
d. Eshte nen ndikimin e alkoolit/droges ose substanca të tjera toksike ose ka devijime mendore të qarta dhe të dukshme në sjelljen e tij / saj, nëse dyshohet se vizitori mund të jetë një rrezik për vete ose për shoqërinë.

14. AFISHIMI DHE NJOHJA E LOJTAREVE ME RREGULLOREN

14.1. Kjo rregullore duhet te qendroje ne vend te dukshem ne sallen e lojes , ose te perfaqesuesit te autorizuar nga organizatori i lojrave te fatit.

14.2. Ne rast kerkese i jepet lojtarit.

14.3. Organizatori konsideron se cdo lojtar eshte njohur me rregulloren para fillimit te lojes.